Základní požadavky na objekt

 • objektová předávací stanice (OPS)
 • vyhovující statika střechy pro umístění solárního pole
 • možnost nastavení kolektorů na jih
 • dostačující plocha pro požadovaný počet kolektorů

 • vyhovující prostor pro vedení solárního rozvodu střecha – strojovna
 • prostor pro akumulační nádoby a zásobníky

Všeobecný popis

TZB v panelovém domě je doplněno solárním systémem k ohřevu a předehřevu teplé užitkové vody. Systém je jako alternativní zdroj energie určen k předehřevu TUV před objektovou stanicí v domě a zajišťuje ohřev vody pro všechny bytové jednotky. TUV je dohřívána objektovou výměníkovou stanicí, centrálního zásobovatele tepla (CZT).

Solární systém je realizován na základě

a) stavební projektové dokumentace – detailně řešící umístění akumulačních zásobníků a solárních kolektorů včetně stavebních úprav a statického výpočtu únosnosti střešního pláště
b) projektové dokumentace elektroinstalace
c) technické zprávy solárního systému

Základní požadavky na objekt

 • objektová předávací stanice (OPS)
 • vyhovující statika střechy pro umístění solárního pole
 • možnost nastavení kolektorů na jih
 • dostačující plocha pro požadovaný počet kolektorů

 • vyhovující prostor pro vedení solárního rozvodu střecha – strojovna
 • prostor pro akumulační nádoby a zásobníky

Všeobecný popis

TZB v panelovém domě je doplněno solárním systémem k ohřevu a předehřevu teplé užitkové vody. Systém je jako alternativní zdroj energie určen k předehřevu TUV před objektovou stanicí v domě a zajišťuje ohřev vody pro všechny bytové jednotky. TUV je dohřívána objektovou výměníkovou stanicí, centrálního zásobovatele tepla (CZT).

Solární systém je realizován na základě

a) stavební projektové dokumentace – detailně řešící umístění akumulačních zásobníků a solárních kolektorů včetně stavebních úprav a statického výpočtu únosnosti střešního pláště
b) projektové dokumentace elektroinstalace
c) technické zprávy solárního systému

EN 12975-1,2  -ITW Stuttgart

SOLAR KEYMARK -DIN CERCO

ISO 9001:2000  -TÜV Mnichov – QMS TWI spol. s.r.o.

Zákon 258/2000 Sb. Ochrana veřejného zdraví

ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez el. kvalifikace

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění, Projektování a montáž

ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen

ČSN 07 0707 Tlakové expanzní nádoby s membránou nebo vakem bez cizího zdroje tlaku

ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro el. zařízení

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 31 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 73 0540/2002,2005 Tepelná ochrana budov

ČSN 33 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. strojích

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ÚV a ohřívání užitkové vody

Vyhl. ČÚBP 24/84 Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách

Vyhl. ČÚBP 48/82 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních

Vyhl. č. 91/1993 Sb. Bezpečnost práce v nízkotlakových kotelnách

Popis funkce solárního systému

 • Obecné informace
  Solární systém je zařízení získávající tepelnou energii pomocí vysoce selektivních solárních kolektorů, ze kterých je odváděná teplonosnou kapalinou k akumulaci. Jednotlivé okruhy systému (primární, akumulační a TUV) jsou odděleny deskovými výměníky. Systém je plně automaticky řízen procesorovou řídící jednotkou.Solární zisky jsou realizovány pomocí plochých solárních kolektorů českého výrobce solární techniky. Kolektory s vakuově naprašovanou vysoce selektivní vrstvou (absorptivita 95%, emisivita 5%), zajišťují výkon solárního kolektoru dle EN 12975 – 1,563kW při radiaci 1000W/m2. Výkon je specifikován nezávislou akreditovanou laboratoří ITW Stuttgart. Solární systém slouží k celoročnímu ohřevu a předehřevu TUV. Dohřev na požadovanou teplotu TUV je řešen pomocí objektové stanice, obsluhované z CZT.
 • Solární pole
  Solární pole je sestaveno z několika kolektorů, pospojených i v několika řadách. Jednotlivé řady jsou instalovány na podpěrné konstrukci z AlMgSi profilů. Hmotnost 1 kolektoru je 40kg, kolektorová plocha cca 2m2 Plnící tlak v solárním (primárním) okruhu je 2,5Bar. Teplonosnou kapalinou solárního (primárního) okruhu je směs propylenglykolu a vody s bodem tuhnutí -33°C, např. Kolekton P Super. Umístění a kotvení solárního pole k plášti budovy řeší samostatná stavební projektová dokumentace a statický výpočet.
 • Akumulační zásobníky a TUV
  V technické místnosti sol. systému jsou instalovány velkoobjemové akumulační nádrže o objemu cca 1000ltr. Zásobník TUV je chráněn elektronickou ochranou pro maximální prodloužení životnosti nádrže. Provozní tlak akumulačních nádrží je 1,5Bar. Akumulační okruh je chráněn pojistným ventilem 3Bar. Teplonosnou kapalinou akumulačního okruhu je voda.
 • Technická místnost solárního systému
  Přívod potrubí k solárnímu poli je vedeno vnitřkem objektu např. technickou šachtou nebo stoupačkou. Technická místnost solárního systému je uzamykatelná.
 • Zajištění bezpečnosti solárního systému
  Stagnační teplota dle EN 12975 je 194°C 1000W/m2. Stagnační teploty (stagnačního stavu) dosáhne solární systém pouze v případě technické závady, nebo přerušením dodávky el. energie. Provozní režim solárního systému je nízkoteplotní, čímž jsou vyloučeny stagnační stavy při provozu. Systém je dimenzován na bezporuchovostpo dosažení stagnačních teplot. Primární okruh je zajištěn pojišťovacími ventily 6Bar. Solární systém je zemněn dle ČSN pospojením, včetně připojení solárního pole k bleskosvodu budovy.
 • Údržba solárního systému
  Solární systém pracuje bezúdržbově s nutností občasné kontroly provozních parametrů specifikovaných v kontrolním listu obsluhy. Technické řešení klade důraz na dlouhodobou životnost jednotlivých dílů. Teplonosná kapalina primárního okruhu má životnost 5 let.
 • Výhody solárního systému
  Solární systém optimálně využívá veškeré solární zisky použitím vysoce selektivních kolektorůoriginálního zapojení. Funkční princip systému umožňuje celoroční využívání vysoko i nízkopotencionálního tepla, dle nabídky solárního záření. Vyrovnávací zásobník TUV zajišťuje dostatečný objem teplé vody pro pokrytí spotřebních špiček a její plynulé dohřívání. Toto řešení umožňuje v zimním období využití nízkopotencionálního tepla formou předehřevu. Solární systém dosahuje díky technickému řešení dlouhou životnost funkčně důležitých částíminimalizaci počtu spotřebních částí solárního systému. Tímto řešením dochází k optimalizaci investičních i provozních nákladů.
 • Ekonomika provozu
  Solární systém je nízkoteplotní zajišťující vyšší energetické výnosy na 1 m2 kolektorové plochy při předpokládané solární frakci (Sfi) bez kalkulace tepelných ztrát vlivem cirkulace. Energetické zisky ze solárního systému závisí na nabídce solárního záření.
 • Požadavky na instalaci
  Statický posudek instalace solárního pole na střeše objektu a Projektová dokumentace solárního systému.